سازگاری زناشویی والدین,سازگاری اجتماعی فرزندان,دانش آموزان,دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه,تهران,مرجع دانش پارس,مقالات علوم اجتماعی – بررسی رابطه ی بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان در دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر تهران

فایل با عنوان بررسی رابطه ی بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان در دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر تهران یکی از فایل های رشته علوم اجتماعی می باشد. سازگاری زناشویی والدین,سازگاری اجتماعی فرزندان,دانش آموزان,دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه,تهران,مرجع دانش پارس,مقالات علوم اجتماعی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی رابطه ی بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان در دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر تهران

بررسی رابطه ی بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان در دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر تهران

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۹
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سازگاری زناشویی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان آنان در شهر تهران بود. تعداد صدنفر دانش آموز دختر سال سوم متوسطه ی منطقه ی یک تهران به همراه والدینشان در این پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضرشیوه ی نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. ابتدا از بین مناطق شهر تهران منطقه ی یک انتخاب شد و سپساز بین مدارس آن منطقه ، دو مدرسه به صورت تصادفی برگزیده شد و…

بیشتر بخوانید

تنش خشکی,ماده خشک,غلظت عناصر غذایی,مریم گلی کبیر,Salvia sclarea,مرجع دانش پارس,مقالات داروسازی – اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

فایل با عنوان اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea یکی از فایل های رشته داروسازی می باشد. تنش خشکی,ماده خشک,غلظت عناصر غذایی,مریم گلی کبیر,Salvia sclarea,مرجع دانش پارس,مقالات داروسازی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت برخی عناصر غذایی گیاه و همچنین میزان قند محلول گیاه دارویی Salvia sclarea ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد در سال ۱۹۳۱ اجرا گردید. در این آزمایش، سطوح مختلف تنش خشکی ۱۰۰و۷۵ و۷۱ و ۵۷ درصد ظرفیت زراعی( بر روی گیاه مورد نظر اعمال و صفات مورد نظر اندازهگیری گردید. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی…

بیشتر بخوانید

خود ارزیابی,مدل تعالی سازمانی,رضایت شغلی,شرکت آب و فاضلاب,تهران,مرجع دانش پارس,مقالات مدیریت – بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

فایل با عنوان بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران یکی از فایل های رشته مدیریت می باشد. خود ارزیابی,مدل تعالی سازمانی,رضایت شغلی,شرکت آب و فاضلاب,تهران,مرجع دانش پارس,مقالات مدیریت تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۲
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این تحقیق ارتباط بین رضایت شغلی و خودارزیابی تعالی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار تهران مورد برسی قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت در سال ۳۱۳۱ است که بر اساس رابطه کوکران تعداد ۰۸ نفرانتخاب شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات در این تحقیق، دو پرسشنامه بوده که عبارتند از: پرسشنامه استانداردEFQM و پرسشنامه رضایت شغلی…

بیشتر بخوانید

ترکیب هورمونی,شاخه زایی,سیب زمینی,سیب زمینی رقم آگریا,مرجع دانش پارس,مقالات کشاورزی – ارزیابی اثرات ۴۶ ترکیب هورمونی و ویتامینی روی شاخه زایی در سیب زمینی رقم آگریا

فایل با عنوان ارزیابی اثرات ۴۶ ترکیب هورمونی و ویتامینی روی شاخه زایی در سیب زمینی رقم آگریا یکی از فایل های رشته کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. ترکیب هورمونی,شاخه زایی,سیب زمینی,سیب زمینی رقم آگریا,مرجع دانش پارس,مقالات کشاورزی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

ارزیابی اثرات 46 ترکیب هورمونی و ویتامینی روی شاخه زایی در سیب زمینی رقم آگریا

ارزیابی اثرات ۴۶ ترکیب هورمونی و ویتامینی روی شاخه زایی در سیب زمینی رقم آگریا

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۴
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
با توجه به حساسیت سیبزمینی به ویروس، تولید گیاهان عاری از ویروس، کاهش هزینههای تولید و افزایش عملکرد، کشت درون شیشهای این گیاه دارای اهمیت ویژهای میباشد. به منظور ارزیابی اثر شش ترکیب هورمونی و ویتامینی بر طول شاخه اصلی و جانبی، حداقل و حداکثر تعداد شاخه جانبی وتعداد شاخه جانبی سیبزمینی، آزمایشی در سال های زراعی ۱۹۳۱-۳۹ در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی اجرا…

بیشتر بخوانید

اعتیاد,فناوری اطلاعات,پیشرفت تحصیلی,دانش آموزان,کرمانشاه,مرجع دانش پارس,مقالات علوم تربیتی – بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کرمانشاه

فایل با عنوان بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کرمانشاه یکی از فایل های رشته علوم تربیتی می باشد. اعتیاد,فناوری اطلاعات,پیشرفت تحصیلی,دانش آموزان,کرمانشاه,مرجع دانش پارس,مقالات علوم تربیتی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کرمانشاه

بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کرمانشاه

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۵
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
هدف کلی از این تحقیق بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کرمانشاه می باشد.پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرکرمانشاه می باشند که از بین آن ها تعداد ۳۶۷ نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی انتخابشدند. روش مورد مطالعه میدانی و ابزار مورد استفاده…

بیشتر بخوانید

ساختار,محتوا,رامبراند,دومیه,رویکرد اجتماعی,مرجع دانش پارس,مقالات نقاشی – مطالعه تطبیقی ساختار و محتوا در آثار رامبراند و دومیه با تأکید بر رویکرد اجتماعی

فایل با عنوان مطالعه تطبیقی ساختار و محتوا در آثار رامبراند و دومیه با تأکید بر رویکرد اجتماعی یکی از فایل های رشته نقاشی می باشد. ساختار,محتوا,رامبراند,دومیه,رویکرد اجتماعی,مرجع دانش پارس,مقالات نقاشی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مطالعه تطبیقی ساختار و محتوا در آثار رامبراند و دومیه با تأکید بر رویکرد اجتماعی

مطالعه تطبیقی ساختار و محتوا در آثار رامبراند و دومیه با تأکید بر رویکرد اجتماعی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۴
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
پرداختن به موضوعات اجتماعی به شیوههای گوناگون همواره از مسائلی بودهاست که میتوان مصادیق آنرا در همهی گرایشهای علمی، ادبی و هنری در اغلب ادوار آشکارا و نهان دریافت. هنر طراحی و نقاشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده ودر هر سبک و مکتبی آنرا در زبان و بیانی منحصربهفرد متجلی ساخته است. در این میان برخی نقاشان همچون رامبراند نقاش بزرگ هلندی و دومیه نقاش معترض فرانسوی با فاصلهی زمانی بیش از دو قرن در…

بیشتر بخوانید

PSF/PEG,غشاهای آلیاژی,گاز CO2,نفوذپذیری,نرمشدگی غشاهای آلیاژ,مرجع دانش پارس,مقالات شیمی – بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG

فایل با عنوان بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG یکی از فایل های رشته شیمی می باشد. PSF/PEG,غشاهای آلیاژی,گاز CO2,نفوذپذیری,نرمشدگی غشاهای آلیاژ,مرجع دانش پارس,مقالات شیمی تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG

بررسی اثر گاز CO2 در نفوذپذیری و نرمشدگی غشاهای آلیاژی PSF/PEG

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این پژوهش، به بررسی نرمشدگی غشای خالص پلیسولفون ) PSF ( و همچنین غشاهای آلیاژی ) PSF/PEG ( پرداخته شد. لازم به ذکر است که در غشاهای آلیاژی ) PSF/PEG 0444 و ، ( از پلیاتیلنگلایکول با وزنهای مولکولی ۰۴۴۴۰۴۴۴۴ استفاده شد. PEG04444 با ۰۴ و ۰۴ درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. غشاهای خالص و آلیاژی توسط روش جدایش فازی گرمایی در دمای C ° ۰۴ تهیه شدند. نفوذ پذیری گاز ۰ CO از غشاهای ساخته شده در دمای C ° ۰۴ و فشار bar 04 – 0…

بیشتر بخوانید

منبع ذخیره انرژی,دیزل,فتوولتائیک,مولد هیبریدبادی,منبع ذخیره هوای فشرده,مرجع دانش پارس,مقالات برق و قدرت – مقایسه اقتصادی استفاده از باتری و منبع ذخیره هوای فشرده جهت استفاده در مولد هیبریدبادی/فتوولتائیک/ دیزل/منبع ذخیره انرژی

فایل با عنوان مقایسه اقتصادی استفاده از باتری و منبع ذخیره هوای فشرده جهت استفاده در مولد هیبریدبادی/فتوولتائیک/ دیزل/منبع ذخیره انرژی یکی از فایل های رشته برق می باشد. منبع ذخیره انرژی,دیزل,فتوولتائیک,مولد هیبریدبادی,منبع ذخیره هوای فشرده,مرجع دانش پارس,مقالات برق و قدرت تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

مقایسه اقتصادی استفاده از باتری و منبع ذخیره هوای فشرده جهت استفاده در مولد هیبریدبادی/فتوولتائیک/ دیزل/منبع ذخیره انرژی

مقایسه اقتصادی استفاده از باتری و منبع ذخیره هوای فشرده جهت استفاده در مولد هیبریدبادی/فتوولتائیک/ دیزل/منبع ذخیره انرژی

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۱۳
سال انتشار :۱۳۹۵
چکیده
 مولدهای هیبرید باید به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر تامین تقاضای بار کمترین هزینه ممکن را تحمیل کنند. در این مقاله اندازه بهینه مولد هیبرید جدا از شبکه بادی/فتوولتائیک/دیزل یکبار در حضور باتری وبار دیگر در حضور ذخیره ساز هوای فشرده با منبع طبیعی و با در نظر گرفتن دو پروفیل بارمختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه بهینه هر یک از اجزاء و هزینه سالیانه هر یک از مولدهای هیبرید محاسبه شده…

بیشتر بخوانید

الگوریتم پویای فرمان و کنترل,الگوریتم,ترمیم نقطه یگانه شکست,باتنتهای متمرکز,نقطه یگانه شکست باتنت متمرکز,مرجع دانش پارس,مقالات اینترنت – ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز

فایل با عنوان ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز یکی از فایل های رشته کامپیوتر می باشد. الگوریتم پویای فرمان و کنترل,الگوریتم,ترمیم نقطه یگانه شکست,باتنتهای متمرکز,نقطه یگانه شکست باتنت متمرکز,مرجع دانش پارس,مقالات اینترنت تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز

ارائه الگوریتم پویای فرمان و کنترل برای ترمیم نقطه یگانه شکست باتنتهای متمرکز

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
خطرناکترین حملات در اینترنت با استفاده از محاسبات توزیع شده و ساختاری کمتر شناخته شده به نام باتنت صورت میگیرد. باتنت شبکهای از سیستمهای کامپیوتری تحت یک ساختار فرمان و کنترل است که از راه دور هدایت میشود وحملاتی را با دامنه تخریبی زیاد بر روی قربانیان اصلی اجرا میکند. باتنتها بستر اصلی برای اقدامات مجرمانهای مانند سرقت هویت دستهجمعی و بخصوص حملات منع سرویس توزیع شده هستند. ویژگی عمده…

بیشتر بخوانید

نگرش کارآفرینانه,کارآفرینی,کتاب کار و فناوری,کار و فناوری,مرجع دانش پارس,مقالات آموزش و پرورش – جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

فایل با عنوان جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری یکی از فایل های رشته آموزش و پرورش می باشد. نگرش کارآفرینانه,کارآفرینی,کتاب کار و فناوری,کار و فناوری,مرجع دانش پارس,مقالات آموزش و پرورش تعدادی از کلمات کلیدی اش می باشد. این فایل در سایتهای مختلف با قیمت های متفاوت به فروش می رود. اما بهترین سایت از لحاظ قیمت و کیفیت فایل و پشتیبانی در ادامه به شما معرفی می گردد

جهت دانلود سریع روی عکس زیر کلیک کنید

اگر به توضیحات فایل برای آشنایی بیشتر دارید، مطلب زیر را با حوصله بخوانید

جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۳
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در شرایط جهانی شدن وظهور پارادایم فنی اقتصادی، توجه به سرمایه انسانی از مؤلفه های اساسی برای دستیابی به چشم انداز بیست ساله و رسیدن به جایگاه نخس اقتصادی، علمی وفناوری درمنطقه اس . بررسی وضعی ایران در گزارش های جهانی بیانگر، سیرنزولی رتبه کشور درفضای کسب وکار،وجودچالش های اساسی درسه شاخص نگرش، فعالی ، و اشتیاق توسعه کارآفرینی و همچنین ارتباط کم رنگ بین آموزش و واقعیت های اقتصادی اجتماعی…

بیشتر بخوانید